Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwaith a lles

30 Ionawr 2009

Mae’r effaith y gall dechrau swydd newydd ei chael ar iechyd a lles yn cael ei harchwilio fel rhan o astudiaeth newydd gan ymchwilwyr y Brifysgol.

Dr Emma Wadsworth, o’r Ysgol Seicoleg, yw un o’r ymchwilwyr sy’n gweithio ar yr Astudiaeth Dechrau Gweithio, sef prosiect arhydol sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc wrth iddynt ddechrau yn eu swydd gyntaf, a’r rheiny sy’n weddol newydd i’r byd gwaith.

Bydd yr astudiaeth yn archwilio’r berthynas rhwng gwaith ac iechyd meddwl a chorfforol, ac yn nodi meysydd straen ac anfodlonrwydd yn y gwaith ymhlith pobl ifanc.

Dywedodd Dr Wadsworth: "Hyd yn hyn, mae cryn dipyn o’r hyn yr ydym yn ei wybod am y berthynas rhwng gwaith, straen ac iechyd yn deillio o ymchwil a gynhaliwyd ymhlith grwpiau o weithwyr sefydledig. Fodd bynnag, mae hyn yn ei gwneud yn anodd i ni wybod faint sy’n adlewyrchu sefyllfa waith bresennol yr unigolyn a faint sy’n adlewyrchu eu profiad o weithio yn y gorffennol.

"Felly, rydym yn rhoi cynnig ar yr ymagwedd newydd hon o astudio pobl wrth iddynt ddechrau gweithio, er mwyn gweld i ba raddau y mae cyflogaeth yn dda ar gyfer iechyd, yn ogystal ag effeithiau niweidiol a buddiol gwahanol elfennau o waith."

Mae’r tîm yn chwilio am bobl sy’n dechrau gweithio i gymryd rhan yn y prosiect. Mae cymryd rhan ynddo yn cynnwys llenwi dau holiadur ar-lein – y cyntaf cyn dechrau yn y swydd, a’r ail dri mis yn ddiweddarach. Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn y prosiect yn cael cyfle i gymryd rhan mewn loteri i ennill un o bum tocyn siopa sy’n werth £100. Gall unrhyw un sydd â diddordeb yn y gwaith ymchwil, neu sydd am gael mwy o wybodaeth, gysylltu â’r tîm yn HSW@caerdydd.ac.uk

Mae’r ymchwil yn cael ei gynnal gan y Ganolfan Seicoleg Galwedigaethol ac Iechyd yn yr Ysgol, ac fe’i hariennir gan y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol.

Tags