Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydraddoldeb yn y gweithle

14 Ionawr 2011

Stonewall Top 100

Mae elusen Stonewall wedi cydnabod ymdrechion arloesol y Brifysgol i greu gweithle lle gall gyflawni eu potensial llawn.

Mae Caerdydd wedi’i enwi yn un o’r lleoedd gorau i weithio yn y DU i lesbiaid, hoywon a deurywolion yn ôl rhestr 2011 Stonewall o gyflogwyr croesawgar i hoywon.

Mae’r mynegai’n seiliedig ar amrywiaeth o ddangosyddion allweddol gan gynnwys yr arolwg cyfrinachol mwyaf erioed o gyflogwyr hoywon, lesbiaid a deurywolion gyda thros 9,000 yn cymryd rhan.

Urddas, cwrteisi a pharch yw rhai o werthoedd craidd Caerdydd ac mae gwerthoedd ac amrywiaeth yn thema allweddol ym menter Amgylchedd Gwaith Cadarnhaol y Brifysgol.

Mae’r Brifysgol yn hyrwyddo sefyllfa lle mae pobl yn cael eu trin yn deg ac yn cael eu parchu. Mae’n ceisio darparu’r cyfleusterau priodol i’r holl staff a’r myfyrwyr. Mae polisïau Caerdydd am gyfeiriadedd rhywiol yn ceisio cael gwared ar homoffobia a thrawsffobia. Yng nghyd-destun gweithgareddau’r Brifysgol, mae hefyd yn ceisio sicrhau na wahaniaethir yn erbyn lesbiaid, hoywon, deurywolion a thrawsrywolion ar sail eu cyfeiriadedd rhywiol nac unrhyw elfen arall o’u hunaniaeth.

"Mae gweithle lle mae gwahaniaeth yn cael ei gydnabod a’i werthfawrogi, lle mae pobl yn teimlo’n gyfforddus a lle mae pawb yn cael eu trin yn deg ac yn gyfartal, yn weithle gwell a mwy cynhyrchiol i bawb," meddai’r Athro Terry Threadgold, Dirprwy Is-ganghellor, Staff ac Amrywiaeth.

"Mae Caerdydd wedi ymrwymo i recriwtio, dal gafael a meithrin y bobl fwyaf talentog ac rydw i wrth fy modd bod Stonewall wedi cydnabod ein harferion da ym maes cyflogaeth. Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu hyn yn y dyfodol."

Y mynegai hwn yw’r prif ddull ym Mhrydain o alluogi cyflogwyr i fesur eu hymdrechion i fynd i’r afael â gwahaniaethu a chreu gweithleoedd cynhwysol i staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Mae’r 1.7 miliwn o weithwyr hoyw a’r 150,000 o fyfyrwyr hoyw mewn prifysgolion yn ei ddefnyddio i benderfynu ble i ddefnyddio eu doniau a’u sgiliau.

Mae Caerdydd yn un o bum prifysgol yn y DU sydd ar y mynegai ac roedd wedi’i rhestru uwchben Prifysgol Caergrawnt a Choleg Ymerodrol Llundain. Y Brifysgol oedd y cyflogwr cyntaf yng Nghymru i ymuno â ‘Hyrwyddwyr Cydraddoldeb’ Stonewall ac mae’n cyflwyno cais ar gyfer Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall bob blwyddyn.

Dolenni cysylltiedig