Skip to content
Skip to navigation menu

English

MOOC Newyddiaduraeth Gymunedol cyntaf y Byd

23 Ionawr 2014

Community_Journalism_web

Mae Prifysgol Caerdydd yn lansio MOOC (Cwrs Ar-lein Agored Enfawr) cyntaf y byd mewn newyddiaduraeth gymunedol – a fydd yn cynnig sgiliau ymarferol a chipolwg ar y sector deinamig hwn sy’n tyfu’n gyflym.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnig MOOC pum wythnos trwy FutureLearn (a fydd yn dechrau ar 14 Ebrill) a gyflwynir gan Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol. Arweinir y cwrs gan yr Athro Richard Sambrook, Cyfarwyddwr y Ganolfan Newyddiaduraeth, sef y ganolfan flaenllaw ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol ôl-raddedig yn y DU. Mae’r Athro Sambrook yn gyn Gyfarwyddwr Newyddion Byd-eang yn y BBC, a bydd sylwebyddion ac ymarferwyr arbenigol eraill diwydiant y cyfryngau yn ymuno ag ef, yn ogystal ag academyddion eraill Caerdydd.

FutureLearn yw’r darparwr cyrsiau ar-lein agored enfawr (MOOCs) cyntaf dan arweiniad y DU, ac mae Newyddiaduraeth Gymunedol yn un o’r cyrsiau newydd a fydd yn cael eu hychwanegu at y cyrsiau mae’n eu cynnig yn rhad ac am ddim ar y we.

Mae’r MOOC wedi’i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn creu eu gwasanaeth newyddion cymunedol eu hunain, yn ogystal â’r rheiny sy’n dymuno astudio’r sector cyfryngau newydd hwn. Mae’n darparu trosolwg o ddamcaniaethau newydd a sgiliau ymarferol, yn amrywio o gyhoeddi digidol ac adeiladu cymuned, i dechnegau newyddiaduraeth craidd mwy traddodiadol.

Dywedodd yr Athro Sambrook: "Rwy’n falch iawn bod Prifysgol Caerdydd yn cynnig y cwrs agored hwn ar Newyddiaduraeth Gymunedol – bydd yn helpu i adeiladu a chynnal modelau newydd o newyddion lleol. Mae Caerdydd yn falch o fod yr Ysgol Newyddiaduraeth hynaf a mwyaf profiadol yn y DU, ac yn gartref i ganolfan academaidd gyntaf y DU ar gyfer cyfryngau cymunedol."

Lansiodd Prifysgol Caerdydd Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol academaidd gyntaf y DU y llynedd, i helpu i feithrin ac astudio’r sector cynyddol hwn. Dros bum wythnos, bydd y cwrs yn adeiladu ar yr arbenigedd a’r profiad hwnnw i gynnig cipolwg a sgiliau ymarferol ar gyfer y bobl hynny sydd â diddordeb mewn newyddiaduraeth gymunedol a hyperleol. Mae’r cwrs yn cyfuno sgiliau ymarferol ar gyfer sefydlu gwefan gymunedol, amlygu ac adeiladu cynulleidfa, creu cynnwys, sefydlu llif gwaith i gynnal safle, rheoli cymuned ar-lein a chyfraith a moeseg y cyfryngau, gyda dealltwriaeth ehangach o’r sector newydd hwn, sut mae wedi datblygu a phrofiad y rheiny sy’n gweithredu safleoedd cymunedol.

Dywedodd James Thickett, Cyfarwyddwr Gwledydd a Datblygiadau’r Farchnad, Ofcom: "Mae ein hymchwil yn dangos yn glir iawn bod twf rhyfeddol yng nghyfran y bobl sy’n cyrchu newyddion lleol trwy ddyfeisiau digidol a symudol. Yn wir, mae’r twf esbonyddol mewn perchnogaeth a defnydd o ddyfeisiau symudol yn golygu bod hon yn duedd sy’n mynd i barhau. Mae’r cyfleoedd a gynigir i newyddiadurwyr cymunedol a hyperleol yn enfawr. Rwy’n falch iawn o fod wedi gallu cyfrannu at y cwrs, a gobeithiaf y bydd yn annog llawer o bobl i ymgyfuno eu brwdfrydedd am eu hardal leol gyda phŵer technoleg newydd, a chreu eu safleoedd newyddion cymunedol eu hunain."

Mae profiad cwrs FutureLearn yn canolbwyntio ar ryngweithio cymdeithasol, lle mae pobl yn dysgu’n weithredol trwy gymryd rhan mewn sgyrsiau sy’n ymwneud â’r deunydd dysgu. Mae’r wefan wedi cael ei chynllunio hefyd i weithio ar ffonau clyfar a llechi, yn ogystal â chyfrifiaduron, er mwyn i ddysgwyr allu mwynhau profiad defnyddiwr o’r un ansawdd uchel, beth bynnag yw maint eu sgrin. 

Y Brifysgol Agored sy’n llwyr berchen ar FutureLearn. Mae’r wefan yn cyfuno elfennau gorau’r we gymdeithasol gyda 44 mlynedd o brofiad y Brifysgol Agored mewn dysgu o bell a dysgu agored.

Dolenni cysylltiedig

FutureLearn

Y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol