Skip to content
Skip to navigation menu

English

Penseiri ifainc yn newid bywydau

14 Hydref 2010

James Mitchell, Su Mei Tan and Julissa Kiyenje

Mae’r rhan fwyaf o benseiri ifainc yn gobeithio dylunio adeiladau byd enwog fel Tŷ Opera Sydney neu Adeilad Chrysler, ond mae tri myfyriwr o Ysgol Bensaernïaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd wedi rhoi eu bryd ar freuddwyd wahanol.

Mae James Mitchell, Su Mei Tan a Julissa Kiyenje a sefydlodd Orkidstudio, sefydliad dylunio dyngarol di-elw, am geisio newid bywydau plant a chymunedau ledled y byd drwy ddefnyddio’u sgiliau pensaernïol i adeiladu lloches y mae cymaint o’i angen mewn ardaloedd llwm.

Sefydlwyd Orkidstudio gan y triawd myfyrwyr yn 2007, ac yn yr haf cychwynnodd ar brosiect newydd ym Molivia ar y cyd â Sefydliad Alalay. Mae’r sefydliad yn darparu lloches ar gyfer 400 o blant stryd, ac addysg, bwyd a chymorth i 1,100 arall ym mhedair prif ddinas Bolivia.

Mae James, Su a Julissa, ynghyd â saith gwirfoddolwr arall, gan gynnwys pedwar o Gaerdydd, wedi treulio’r haf yn adeiladu gweithdai ac ystafelloedd dosbarth ar gyfer dau o’r cartrefi plant amddifad ger La Paz, gan weithio’n agos â’r plant amddifad a’r gymuned leol, yn helpu i wella addysg a gallu creadigol.

"Credaf yn gryf na ddylai pensaernïaeth fod yn gyfyngedig i gomisiynau cyllideb uchel, a dylai fod ar gael i bawb, a’i defnyddio i helpu pobl yr effeithir arnynt gan dlodi neu drychineb naturiol", meddai James.

"Roedd hon yn agwedd a ddatblygais yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y brifysgol, a datblygodd y syniad i fynd ati o ddifrif i drefnu a chynnal prosiect law yn llaw â dau o fy ffrindiau agosaf, Su a Julissa. Mae Ysgol Bensaernïaeth Caerdydd yn sicr yn rhoi sail ragorol i ni gyd mewn dylunio a thechnoleg bensaernïol, yn ogystal â’n hannog i ystyried y rôl y gall pensaernïaeth ei chwarae mewn gwaith dyngarol - mae hefyd yn rhoi i ni’r offer sydd eu hangen i weithredu menter fel Orkidstudio."

Fe wnaeth un o’r prosiectau cyntaf i’w cwblhau, sef y prosiect hefyd a fu’n gyfrwng lansio’r sefydliad, helpu plant amddifad yn Uganda. Yn 2008, fel rhan o’r Prosiect Mukono yng Nghartref Plant Amddifad New Hope, bu’r tîm yn adeiladu cegin newydd, ac yn rhoi’r cyfle ar yr un pryd i blant gyfranogi mewn gweithdai celf, cerddoriaeth, chwaraeon ac addysg, gan eu gadael â’r sgiliau y gobeithia Orkidstudio y byddant yn helpu newid eu dyfodol.

Pan ofynnwyd iddynt beth oedd y cam nesaf i Orkidstudio, dywedont er nad oes unrhyw gynlluniau pendant ar waith eto, mae’r triawd yn gobeithio mynd yn ôl i Folivia yr haf nesaf i barhau i weithio gyda Sefydliad Alalay. Mae Orkidstudio hefyd yn cynllunio i ddechrau edrych ar bensaernïaeth cymorth trychineb trwy brosiect o’r enw Global Splatter sy’n debygol o ddechrau yn 2011.

Dilynwch weithgareddau eu prosiect cyfredol ar eu bloghttp://orkidstudio.wordpress.com/2010/06/30/the-alalay-project-blog/

Dolenni cysylltiedig

 

Tags