Skip to content
Skip to navigation menu

English

Pobl ifanc a datganoli yng Nghymru

09 Awst 2013

eisteddfod webMae gwaith ymchwil newydd, a lansiwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw, yn awgrymu bod pobl ifanc yn dal i fod mor ansicr am ddatganoli ag yr oeddent ym 1997.

Mae gwaith ymchwil gan y Deyrnas Gyfunol: Undeb sy’n Newid, Ein Dyfodol, sef grŵp a sefydlwyd yn benodol i edrych ar effeithiau’r Undeb newidiol ar ein cenhedlaeth iau, yn awgrymu bod cyfran sylweddol o’r pleidleiswyr ifanc yng Nghymru yn dal i ddewis "ddim yn gwybod" pan ofynnir iddynt beth yw eu ffafriaeth gyfansoddiadol ar gyfer Cymru.

Mae prosiect y Deyrnas Gyfunol: Undeb sy’n Newid yn fenter ar y cyd rhwng Canolfan Llywodraethiant Cymru y Brifysgol, y Sefydliad Materion Cymreig a Cymru Yfory. Ariennir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Elusennol Joseph Rowntree a Sefydliad Nuffield, ac mae’n ystyried dyfodol yr Undeb a setliad datganoli Cymru.

Mewn degawd a hanner o ddatganoli, mae’r gwaith ymchwil yn dangos na fu unrhyw ostyngiad yn nifer y bobl ifanc sydd "ddim yn gwybod" sut yr hoffent weld Cymru’n cael ei rhedeg. Mae’r lefelau isel hyn o gydnabyddiaeth ar gyfer datganoli hefyd yn cysylltu â phleidlais ddiweddar sy’n dangos bod 23% o boblogaeth Cymru ddim yn gwybod pwy yw Prif Weinidog Cymru (gweler pwynt 3 yn y nodiadau isod).

Mae Ein Dyfodol yn credu bod hyn yn elfen o’r hyn sy’n adlewyrchu’n ehangach lefelau is yr ymgysylltu ymhlith pobl ifanc â gwleidyddiaeth gonfensiynol. Gall cymhlethdod trefniadau datganoli Cymru hefyd fod yn rhwystr pellach i’r rheiny sydd eisoes yn llai tebygol o ymddiddori mewn gwleidyddiaeth gonfensiynol.

Dywedodd Matthew Francis, cadeirydd grŵp y Deyrnas Gyfunol: Undeb sy’n Newid, Ein Dyfodol: "Mae’n eithaf brawychus, ar adeg pan mae penderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud o ran setliad cyfansoddiadol Cymru, bod nifer y pleidleiswyr ifanc sy’n teimlo nad ydynt yn gwybod beth yw eu ffafriaeth, yn dal i fod yn uchel yn ôl cyfran.

"Mae hyn yn atgoffa pawb sy’n gysylltiedig â chodi ymwybyddiaeth o’r broses ddemocratig yng Nghymru bod angen sicrhau bod pobl yn gwybod ac yn deall sut mae datganoli’n gweithio yng Nghymru."

Dolenni cysylltiedig

Adroddiad "Agweddau Pobl Ifanc Tuag at Ddatganoli yng Nghymru"

Prifysgol Caerdydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Y Deyrnas Gyfunol: Undeb sy’n Newid

Canolfan Llywodraethiant Cymru