Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dysgu pobl ifanc yn cael hwb oddi wrth Oleufa Cymru

27 Ionawr 2009

Bydd pobl ifanc yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn gwaith maes archeolegol pwysig, astudio malurion o’r gofod, helpu datblygu academi gerddoriaeth iau a mynegi barn ar eneteg, moeseg ac adrodd straeon ar-lein diolch i wobrau cyllid rownd gyntaf oddi wrth Oleufa Cymru.

Dyrannwyd mwy na £70,000 i brosiectau yn y Brifysgol ac ym Mhrifysgol Morgannwg gan Oleufa Cymru a fydd yn tynnu ar brofiad arbenigwyr y brifysgol mewn seryddiaeth, mathemateg, cerddoriaeth, archeoleg, geneteg a’r gwyddorau cymdeithasol. Byddant yn archwilio ymagweddau blaengar at fwydo yn ôl mewn i ymchwil academaidd, yn ogystal â helpu datblygu cysylltiadau agosach yn y cymunedau lleol mewn perthynas â materion sy’n effeithio ar fywydau dyddiol pobl.

Bydd saith prosiect, yn amrywio mewn gwerth o £6,000 i £17,000, yn elwa o’r don gyntaf o gyllid o £73,000, sy’n rhan o gyfanswm o £1.2M a sicrhawyd gan Oleufa Cymru.

Y prosiectau yw:

 • Yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg – Y cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn cloddfa ym Mhentref Canoloesol Cosmeston.
 • Cyfadran Technoleg Uwch Prifysgol Morgannwg – Helpu pobl ifanc i archwilio’r rôl mae mathemateg yn chwarae wrth ddeall y byd o’n cwmpas.
 • Ysgol y Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Caerdydd, Prifysgol Morgannwg – Prosiect i greu Academi Gerddoriaeth Iau i Gymru.
 • Canolfan i Raddedigion – Datblygu dialog rhwng ymchwilwyr a phobl ifanc am ymchwil cyfoes.
 • Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth – Y cyfle i archwilio effaith comedau ac asteroidau sy’n gwrthdaro â’r Ddaear.
 • Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol – Archwilio dulliau traws-ddisgyblaethol o ddatrys problemau drwy gysylltu ymchwilwyr a myfyrwyr drwy adrodd straeon.
 • Cyfadran Iechyd, Chwaraeon a Gwyddoniaeth Prifysgol Morgannwg – Prosiect ar y rhyngrwyd i archwilio barn pobl ifanc am eneteg a moeseg.

Dywedodd Bruce Etherington, Rheolwr Goleufa Cymru: "Y peth ardderchog am y prosiectau llwyddiannus yw eu bod wedi’u cynllunio o’r cychwyn o fod yn bartneriaeth rhwng pobl ifanc a staff prifysgol fel y gallant weithio ar ddysgu gyda’i gilydd er mwyn cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth.

"Mae Goleufa Cymru’n gweithio i helpu sefydliadau i estyn allan hyd yn oed ymhellach i’w cymunedau a rhannu eu gwybodaeth, gan helpu’r gymuned ehangach a’r cymunedau academaidd i wneud penderfyniadau mwy gwybodus sy’n berthnasol i’r 21ain ganrif."

Roedd Colin Johnson OBE, Cadeirydd y Grŵp Ymgynghori Prosiect yn frwdfrydig ynglŷn â’r ymateb ar gyfer yr alwad gyntaf am gyllid. Dywedodd: "Rydym ni eisoes wedi cael ystod ddifyr o syniadau prosiect wedi’u cyflwyno. Mae’r ansawdd a’r creadigrwydd a welsom hyd yma am roi cychwyn ardderchog i Oleufa Cymru."

Bydd ceisiadau ar gyfer ail rownd cyllid Goleufa Cymru’n agor yn fuan i bobl o bob cwr o Gymru sy’n ymwneud â neu sydd â chynlluniau am bartneriaethau rhwng prifysgolion a’u cymunedau. Ystyrir prosiectau o dan unrhyw un o’r pedair thema isod:

 • Ein Lle Yn Y Dyfodol – 14-19 mlwydd oed
 • Yr Hinsawdd a Chynaliadwyedd – Cymunedau Gwledig
 • Iechyd a Lles – Cymunedau yn Gyntaf
 • Yr Hunaniaeth Gymreig yn y 21ain Ganrif – Lleiafrifoedd Diwylliannol

Bydd Goleufa Cymru’r rhedeg sesiynau ledled Cymru i helpu cryfhau cysylltiadau rhwng y cyhoedd a’u prifysgolion. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm Goleufa Cymru yn beacon@caerdydd.ac.uk

Lansiwyd Goleufa Cymru’n swyddogol yn 2008 ac mae wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, mae’n bartneriaeth rhwng y Brifysgol, Prifysgol Morgannwg, BBC Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru Techniquest, sy’n anelu at helpu prifysgolion yng Nghymru i ymwneud yn fwy â’r cymunedau y maent yn rhan ohonynt. Yn rhan o gynllun drwy’r Deyrnas Unedig sef Goleufannau ar gyfer Ymrwymiad Cyhoeddus mae Goleufa Cymru hefyd yn annog pobl i chwarae rhan fwy gweithredol yng ngwaith y sefydliadau addysg uwch.