Skip to content
Skip to navigation menu

English

Canlyniad ymchwiliad i gamymddwyn wrth wneud ymchwil academaidd

Mae Panel Ymchwilio Ffurfiol wedi gwrthod honiadau o gamymddwyn wrth wneud ymchwil yn erbyn un o Academyddion Clinigol y Brifysgol a Deon Ysgol Feddygaeth y Brifysgol, yr Athro Paul Morgan, ac aelodau eraill o’i grŵp ymchwil.

Daeth y Panel ac iddo dri aelod, a gadeiriwyd gan un o gyn Farnwyr Cylchdaith Caerdydd, i’r casgliad bod ‘dim achos i’w ateb’ o ran honiadau bod yr Athro Morgan wedi camddefnyddio delweddau mewn nifer o erthyglau ymchwil academaidd.

Canfu’r Panel fod honiadau o gamddefnyddio delweddau yn erbyn cyn aelod o staff y Brifysgol wedi’u profi mewn pedwar achos.

Wrth ymateb i ganfyddiadau’r Panel Ymchwilio Ffurfiol, meddai Deon Ysgol Feddygaeth y Brifysgol, yr Athro Paul Morgan: "Drwy gydol y mater hwn, rwyf wedi haeru fy mod i, a’m tîm ymchwil, yn ddieuog yn wyneb honiadau o gamymddwyn wrth wneud ymchwil.

"Rwyf yn falch bod y panel annibynnol wedi gwrthod pob honiad yn fy erbyn i ac wedi dod i’r casgliad nad oedd achos i’w ateb.

"Mae’r mater wedi peri llawer o ofid – nid yn unig i mi’n bersonol, ond hefyd i’m ffrindiau, teulu a chydweithwyr – ac yn enwedig fy nhîm ymchwil.

"Rwyf yn ddiolchgar am y gefnogaeth a roddwyd i mi gan fy nheulu, ffrindiau a chydweithwyr academaidd niferus yn ystod y cyfnod anodd hwn.

"Er mwyn sicrhau bod y safonau academaidd uchaf yn cael eu cynnal, mae’n angenrheidiol ac yn iawn bod honiadau o gamymddwyn wrth wneud ymchwil yn cael eu hasesu a’u hymchwilio’n drylwyr.

"Mae’r Brifysgol wedi archwilio mwy na deugain o erthyglau cyhoeddedig yn ymwneud â’m grŵp ymchwil ac ni wnaed unrhyw ganfyddiadau ychwanegol o gamymddwyn academaidd.

"Fodd bynnag, mae’n drueni mawr bod gweithredoedd un unigolyn wedi cael effaith mor fawr ar fy enw da academaidd i a’m cydweithwyr.

"Ar ôl wyth mis anodd, rwy’n falch bod y mater hwn wedi dod i ben. Edrychaf ymlaen at ganolbwyntio fy egni, unwaith eto, ar arwain Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd a chyflawni ymchwil a fydd yn cyfrannu at ddealltwriaeth well o glefydau dynol, a thriniaeth well ar eu cyfer yn y pen draw."

Mae adroddiad y Panel yn dod i’r casgliadau canlynol:

  • Gwrthodwyd pob honiad o gamymddwyn yn erbyn yr Athro Paul Morgan;
  • Gwrthodwyd pob honiad o gamymddwyn yn erbyn cydawduron, ac eithrio pedwar honiad yn erbyn un o gyn weithwyr y Brifysgol;
  • Profwyd honiadau o gamymddwyn – sef anwirio – yn erbyn un o gyn weithwyr y Brifysgol o ran delweddau a gynhwyswyd mewn pedair erthygl;
  • Canfu’r Panel nad oedd yr Athro Paul Morgan – sef cydawdur y pedair erthygl hyn – yn ymwybodol bod yr unigolyn hwn wedi cynnwys delweddau a gamddefnyddiwyd mewn erthyglau. Nododd y Panel hefyd nad oedd neb, gan gynnwys cydawduron eraill, adolygwyr cymheiriaid a golygyddion cyfnodolion, wedi sylwi ar yr anghysondebau hyn cyn cyhoeddi;
  • Mae’r Panel yn dod i’r casgliad y dylai’r cyn aelod o staff y Brifysgol gymryd yr holl gyfrifoldeb;
  • Mae’r Panel yn argymell y dylai Prifysgol Caerdydd sefydlu a hybu safonau ar gyfer cyhoeddi delweddau o geliau a blotiau. Dylid darparu hyfforddiant i’r staff ar y safonau hyn hefyd.

Ychwanegodd llefarydd ar ran Prifysgol Caerdydd: "Mae Prifysgol Caerdydd yn ystyried honiadau yn erbyn staff ynglŷn â chamymddwyn wrth wneud ymchwil academaidd yn ddifrifol iawn.

"Pan wneir honiadau o gamymddwyn wrth wneud ymchwil, mae’r Brifysgol yn gweithredu yn unol â’i Gweithdrefn ar gyfer Ymdrin â Honiadau o Gamymddwyn wrth wneud Ymchwil Academaidd. Mae gweithdrefn y Brifysgol yn cydymffurfio â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Swyddfa Cywirdeb Ymchwil y DU, a gefnogir gan y Brifysgol.

"Gwrthodwyd honiadau yn erbyn yr Athro Morgan a rhai aelodau o’i dîm ymchwil; fodd bynnag, canfu’r Panel fod honiadau o gamddefnyddio data yn erbyn cyn aelod o staff y Brifysgol wedi’u profi, ac mae’n argymell bod protocolau’n cael eu sefydlu i sicrhau bod data a ffeiliau delweddau gwreiddiol yn cael eu gweld a’u hasesu yn y dyfodol cyn iddynt gael eu cyflwyno ar gyfer eu cyhoeddi.

"Mae Prifysgol Caerdydd yn derbyn y canfyddiadau a’r argymhellion hyn a bydd yn cymryd camau i sefydlu gweithdrefnau er mwyn sicrhau na fydd achosion tebyg yn digwydd eto."

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Feddygaeth

Llywodraethu a Chydymffurfio