Skip to content
Skip to navigation menu

English

Datganiad ar ran Grŵp Dydd Gŵyl Dewi

Ar y cyd, mae Grŵp Dydd Gŵyl Dewi yn arswydo o glywed y datgeliadau diweddaraf ynghylch rhai sefydliadau y dilysir eu cymwysterau gan Brifysgol Cymru. Nid yw hyn mewn unrhyw fodd yn adlewyrchuÕr safon ragorol o addysg a gynigir gan brifysgolion yng Nghymru.

Mae'r newidiadau a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan Brifysgol Cymru yn cynrychioli newid sylfaenol i genhadaeth y Brifysgol ac mae angen enw newydd ar y sefydliad erbyn hyn sy'n adlewyrchu'r newid sylweddol hwn i'w swyddogaeth - ni allwn ei derbyn hi bellach fel Prifysgol Cymru.

Mae'r datgeliadau diweddaraf hyn wedi dod â diwedd trist i'r hanes balch a fu unwaith gan Brifysgol Cymru. Mae'n amlwg nad dyma'r sefydliad yr oedd pedair ohonom unwaith yn falch o fod yn aelodau ohono. Rydym wedi nodi'r argymhellion yn Adolygiad Annibynnol McCormick o Lywodraethu Addysg Uwch a nododd fod cau yn un o'r opsiynau yn wynebu Prifysgol Cymru. Credwn fod y penderfyniadau a gymerwyd yr wythnos hon gan Brifysgol Cymru, ynghyd â'r uno arfaethedig gyda Phrifysgol y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, i bob diben wedi gosod agenda newydd ar gyfer prifysgol ranbarthol i wasanaethu De Orllewin Cymru ac wedi cyhoeddi diwedd Prifysgol Cymru fel yr oedd hi'n hanesyddol. Credwn y dylai'r Brifysgol newydd fabwysiadu teitl newydd sy'n adlewyrchu ei swyddogaeth newydd a'i model busnes newydd.

Gall Cymru ymfalchïo yn y graddau a roddir gan ei phrifysgolion amrywiol i fyfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru. Dyma'r amser i edrych tua'r dyfodol a chanolbwyntio ar anghenion dysgwyr, cyflogwyr, cymunedau a'r economi ac adeiladu prifysgolion cryf a llwyddiannus sydd bob un yn gwasanaethu anghenion eu rhanbarth ac anghenion Cymru yn ehangach.

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion::
Mae Grŵp Dydd Gŵyl Dewi yn cynnwys Prifysgolion Abertawe, Aberystwyth, Bangor, Caerdydd a Morgannwg. Ni fu Prifysgol Morgannwg erioed yn rhan o Brifysgol Cymru.