Skip to content
Skip to navigation menu

English

Pecynnau Cymorth

Arwain gyda Newyddion Ymchwil

A oes gennych stori ymchwil a all wneud eitem newyddion?

Os oes, mae gan y tîm Cysylltiadau Cyhoeddus Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus penodol ar gyfer pob Ysgol Academaidd a all eich cynghori ynglŷn â'r ffyrdd gorau o drosglwyddo eich ymchwil. Gall hyn amrywio o ddatganiad newyddion i’r cyfryngau, i gynhyrchu eitem we, ffilm neu erthygl i Newyddion Caerdydd.

Byddwch cystal â chysylltu â’r " href="http://www.cardiff.ac.uk/news/mediacentre/publicrelationscontacts.html">Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus penodol ar gyfer eich ysgol â chymaint o wybodaeth ag y bo modd trwy ateb y cwestiynau yn y templed. Wedyn gallwn benderfynu pa gyfleoedd cyhoeddusrwydd sydd fwyaf addas i godi ymwybyddiaeth am eich ymchwil a’r effaith tebygol.

Dolen i dempled Newyddion Ymchwil

Gweithio gyda’r Cyfryngau

Bu James Randerson, Gohebydd Gwyddoniaeth The Guardian, yn ymweld â’r Yr Ysgol Biowyddorau yn ddiweddar i gyflwyno seminar am ‘Gwyddoniaeth a’r cyfryngau: Sut i gael yr hyn rydych yn ei geisio’.

Mae’r anerchiad yn delio â deall y safbwynt newyddiadurol, y newidiadau aruthrol sy’n digwydd yn y cyfryngau, ac mae hefyd yn cynnig cymorth ymarferol i wyddonwyr ynglŷn â sut i gyflwyno’u gwaith a’u harbenigedd mewn cyfweliadau.


Y Ganolfan Cyfryngau Gwyddoniaeth

www.sciencemediacentre.org

Mae tîm Cysylltiadau Cyhoeddus y Brifysgol yn gweithio’n agos â’r Ganolfan Cyfryngau Gwyddoniaeth er mwyn darparu sylwadau gan arbenigwyr a chynnig cyfleoedd hyfforddi i ymchwilwyr.

Mae’r Ganolfan Cyfryngau Gwyddoniaeth yn fenter annibynnol sy’n gweithio i hyrwyddo lleisiau, storiâu a barn y gymuned wyddonol i’r cyfryngau newyddion cenedlaethol pan fo gwyddoniaeth yn y penawdau.

Y nod yn y pen draw yw galluogi mwy o wyddonwyr i gysylltu â’r cyfryngau, yn y gobaith y bydd gan y cyhoedd well mynediad i wybodaeth wyddonol gywir sy’n seiliedig ar dystiolaeth ynglŷn â storiâu’r dydd.

Mae’r Ganolfan Cyfryngau Gwyddoniaeth wedi cynhyrchu taflen ffeithiau i wyddonwyr. Mae hon yn cynnig cyngor rhagorol ynglŷn â gwaith i’r cyfryngau, a thrwy garedigrwydd y Ganolfan mae ar gael i wyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Byddwch cystal â chlicio ar y ddolen i lawrlwytho’r ddalen ffeithiau: Awgrymiadau defnyddiol gan y Ganolfan Cyfryngau Gwyddoniaeth ynglŷn â gwaith i’r cyfryngau

Sut mae Gwyddoniaeth yn Gweithio

Hefyd, mae’r Ganolfan Cyfryngau Gwyddoniaeth wedi cynhyrchu How Science Work, sef cyfres o lyfrau poced i wyddonwyr, sy’n ymdrin â risg, adolygiadau gan gydweithwyr, ymchwil anifeiliaid, ac ansicrwydd. Byddwch cystal â chlicio ar y ddolen berthnasol i lawrlwytho’r daflen:

Communicating Risk in a Soundbite

Peer Review in a Nutshell

When Animal Research Hits the Headlines

Communicating Uncertainty in a Soundbite

Cynllunio a Rhoi Cyhoeddusrwydd i Ddigwyddiad

Mae’r Tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn y Brifysgol yn cynllunio ac yn cyflwyno llu o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn er mwyn rhoi llwyfan i’n hacademyddion i wneud y cyhoedd yn fwy ymwybodol o’u hymchwil a gwybodaeth. Gallai hyn fod ar ffurf darlithoedd arbennig, gwyliau, Caffis Gwyddoniaeth, gweithdai, dadleuon a phrosiectau ymchwil ar y cyd.

Mae’r Tîm yn darparu cyngor ac adnoddau ar gyfer cynllunio a rheoli digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd ar ei dudalennau we. O’r camau cynllunio cychwynnol i greu cyllideb, ac ymlaen i roi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiad:

How to organise an event

Working out a Budget

Publicising your event

Mae’r Swyddfa Cysylltiadau Cyhoeddus yn cynorthwyo’r Tîm i hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i’w ddigwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned, trwy ddefnyddio amrywiaeth o’r sianeli cyfathrebu mwyaf addas.

Cynllunio Digwyddiad Cynaliadwy yn y Brifysgol

Fel rhan o ymrwymiad parhaus y Brifysgol i gynaliadwyedd, mae'r Tîm Cysylltiadau Cyhoeddus wedi llunio arweiniad i gynllunio digwyddiad yn y Brifysgol yn y ffordd fwyaf gynaliadwy.

Mae’r arweiniad ar gyfer staff Prifysgol Caerdydd sy’n ymwneud â chynllunio digwyddiad mewnol neu â marchnata digwyddiad. Bydd yn ddefnyddiol hefyd i’r sawl sy’n ymwneud â threfnu digwyddiadau sy’n berthynol i’r Brifysgol y tu allan i’r Brifysgol ei hun.

Mae’n darparu syniadau a chamau cychwynnol i’ch helpu i wella cynaliadwyedd eich digwyddiad. Y nod yw cymell egwyddorion Cynaliadwyedd a’ch helpu i leihau effaith eich digwyddiad ar yr amgylchedd.

Lawrlwythwch PDF o’r Sustainable Event Guide yma