Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Penaethiaid newydd i Ysgolion

Yr Athro Ole Petersen CBE FRS

Yr Athro Ole Petersen CBE FRS

Mae un o brif ffisiolegydd mwyaf blaenllaw trwy’r byd sy’n enwog am ei gyflawniadau eithriadol yn y gwyddorau biolegol wedi cael ei benodi’n Gyfarwyddwr newydd yr Ysgol Biowyddorau.

Bydd Ole Petersen, sy’n Athro gyda’r Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC), yn ymuno â’r Ysgol ym mis Chwefror ynghyd â nifer o aelodau o’i dîm a gynhelir gan yr MRC. Mae’r Athro Petersen wedi gweithio cyn hyn ym Mhrifysgolion Lerpwl a Dundee, lle’r arweiniodd grwpiau’n gweithio ar fecanweithiau signalu calsiwm cellol.

Mae’r Athro Petersen wedi cael gyrfa ymchwil lwyddiannus hyd yn hyn a chaiff ei gydnabod yn fyd-eang am ddarganfod digwyddiadau signalu hynod leol sy’n rheoli secretiad, ynghyd â thwneli mewngellol sy’n caniatáu taith gyflym i galsiwm ar draws celloedd. Y llynedd, darganfu ef a’i grŵp y mecanweithiau signalu y tu mewn i gelloedd sy’n gyfrifol am weithrediad gwenwynig alcohol.

Mae wedi derbyn sawl anrhydedd ac yn arbennig, fe’i gwnaed yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol yn 2000. Hefyd, mae’n Aelod Anrhydeddus o Academi Gwyddorau Hwngari ynghyd ag Academi Frenhinol yr Iseldiroedd er Gwyddorau a Llenyddiaeth. Derbyniodd Fedal Purkyne gan Academi Wyddorau’r Weriniaeth Tsiec yn 2003 ac fe’i penodwyd yn Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) er ‘Gwasanaethau i Wyddoniaeth’ yn 2008.


Gwrando ar bodlediad gyda’r Athro Ole Petersen

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages
Yn ddiweddar, mae’r Athro Petersen wedi gwasanaethu’n Is-Lywydd y Gymdeithas Frenhinol (2005-6), Llywydd y Gymdeithas Ffisiolegol (2006-8) ac Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb Rhyngwladol y Gwyddorau Ffisiolegol (2001-2009). Ar hyn o bryd, mae’n Gadeirydd Pwyllgor Golygyddol Ewrop ar gyfer prif gyfnodolyn Cymdeithas Ffisiolegol America, Physiological Reviews, sydd yn dod yn bumed ymhlith pob cyfnodolyn gwyddonol o ran effaith dyfynnu. Ef hefyd yw Cadeirydd presennol Panel Grantiau Cychwyn y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd ar gyfer Ffisioleg, Pathoffisioleg ac Endocrinoleg a Chadeirydd Pwyllgor Enwebiadau Academia Europaea.

Yr Athro Patricia Price

Yr Athro Patricia Price

Mae’r Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd hefyd wedi penodi Pennaeth newydd i’r Ysgol – Yr Athro Patricia Price. Mae’r Athro Price wedi bod yn gweithio ym maes Gwella Clwyfau er 1994 ac mewn meysydd sy’n gysylltiedig ag iechyd cymhwysol er 1989. Ar hyn o bryd, hi yw cyfarwyddwr ymchwil a datblygu Uned Ymchwil Gwella Clwyfau (WHRU) y Brifysgol.

Caiff yr Uned ei chydnabod yn rhyngwladol fel arweinydd ym maes gofal clwyfau ac o ran ymchwil ac addysg gwella clwyfau, mae ar flaen y gad. Mae gan yr Uned gysylltiadau agos â diwydiant, ac mae’n ymgymryd â threialon clinigol o ddeunyddiau a dyfeisiadau clwyfau ac mae’n archwilio’r agweddau lu ar wella clwyfau, gan arwain at ddatblygiad therapïau a thechnolegau diagnostig clwyfau newydd.

Mae gan yr Athro Price restr helaeth o gyhoeddiadau a hanes arwyddocaol o sicrhau cyllid allanol ar gyfer ymchwil i’w henw. Ar hyn o bryd, mae’n Ysgrifennydd Cyngor y Gymdeithas Ewropeaidd er Rheoli Clwyfau, mae’n gynrychiolydd Ewrop ar gangen ryngwladol Cymdeithas America er Datblygu Gofal Clwyfau ac mae’n ymgynghorydd ystadegol i nifer o gyfnodolion rhyngwladol. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio gyda Sefydliad Iechyd y Byd ar eu Dosbarthiad Rhyngwladol o Ddeilliannau Swyddogaethol ar gyfer pobl sydd wedi goroesi llosgiadau ac mae’n gweithio gyda EucoMed ar Safon Ewropeaidd ar gyfer cynllun treialon a mesuriadau canlyniadau a ddefnyddir mewn astudiaethau clinigol o wella clwyfau. Bydd yr Athro Price yn ymgymryd â’i swydd newydd ar 1 Chwefror 2010.

Yr Athro Malcolm Williams

Yr Athro Malcolm Williams

Yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol yw’r drydedd Ysgol i benodi Pennaeth Ysgol newydd.

Yn flaenorol, bu’r Athro Malcolm Williams yn athro Methodoleg Ymchwil Gymdeithasol ym Mhrifysgol Plymouth lle’r oedd yn Bennaeth Ysgol y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithasol, cyn bod ad-drefnu diweddar wedi arwain ato’n arwain Ysgol Gwyddorau Seico-Gymdeithasol Gymhwysol newydd.

Mae gan yr Athro Williams gryn ddiddordeb mewn addysgu ac archwilio arfer da o ran addysgu. Yn ystod ei amser yng Nghaerdydd, ei nod yw cryfhau enw da’r Ysgol fel canolfan ragoriaeth gyffredinol mewn methodoleg ymchwil, ynghyd ag ymgymryd ag ymchwil i archwilio newidiadau mewn patrymau mudo a thai. Dechreuodd ar ei swydd newydd ar 4 Ionawr 2010.